Algemene Voorwaarden DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten – 24 augustus 2021

 

Algemene Voorwaarden DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten

 

Besloten vennootschap met gewone structuur DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten is ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder nummer 77830997 en is gevestigd aan de Vijverlaan 14, 3633 EH te Vreeland.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten

door DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: Alle verrichtingen, waaronder begrepen onderzoek en het geven van raad met als

doel Opdrachtgever voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of te genezen, of zijn

gezondheidstoestand te beoordelen. De primaire dienst van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten zal

bestaan uit het aanbieden c.q. (doen) uitvoeren van testen die uitwijzen of Opdrachtgever al

dan niet besmet is met een bepaalde ziekte.

6. Dienstverlener: Besloten vennootschap met gewone structuur DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten,

opgericht naar s recht, gevestigd in  en Diensten aan Opdrachtgever

aanbiedt hierna: DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten

7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep

of bedrijf die DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten heeft aangesteld, projecten aan DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten

heeft verleend voor Diensten die door DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten worden uitgevoerd, of waaraan

DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en

DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten, alsmede voorstellen van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten voor Diensten die

door DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever

worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten waarmee

deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Algemene Voorwaarden DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten – 24 augustus 2021

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten,

elke Overeenkomst tussen DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten en Opdrachtgever en op elke dienst die

door DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze

algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten

aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan

inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan

van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met

DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en

vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel

nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene

voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een

bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene

voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene

voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te

worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden

 

heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Algemene Voorwaarden DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten – 24 augustus 2021

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk

uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke

voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door

Opdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft DZA Labor

 B.V. het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor

DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is

voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het

aanbod te maken. Eventuele gegevens over de termijn van levering van de testuitkomst zijn

slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden

van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Termijnindicaties voor het leveren van testuitslagen in het aanbod van DZA Labor

B.V. zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op

ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging per e-mail is

verzonden naar het door de Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.

2. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen

binnen 1 werkdag na ontvangst van de aanvaarding.

3. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever

redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen

dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of

verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds

daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij

Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten wordt aangegaan of een project dat

door Opdrachtgever aan DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten wordt toegekend, berust bij het bedrijf en

niet bij een individuele persoon die met DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten is verbonden.

 

Algemene Voorwaarden DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten – 24 augustus 2021

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders

overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke

termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten met toestemming van

Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet

door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke

Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de

Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of

strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur

van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet

beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten

van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten kan de Overeenkomst ontbinden op grond

van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere

partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming

van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.

Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van

Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever

onverlet voor zover DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden

heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen

vergoeding te voldoen.

4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan

daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten tegen het

overeengekomen tarief.

5. Zowel Opdrachtgever als DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten kan de Overeenkomst zonder nadere

ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval

een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de

betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld

zich voordoet, is DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen

gelden en/of schadevergoeding.

 

Algemene Voorwaarden DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten – 24 augustus 2021

Artikel 6 – Toestemming

1. Voor uitvoering van de Overeenkomst is toestemming van Opdrachtgever vereist.

2. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten licht Opdrachtgever op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk

in over de voorgenomen Diensten, de ontwikkelingen en de behandeling. DZA Labor

B.V. licht Opdrachtgever die de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze

in als past bij zijn bevattingsvermogen.

3. Door middel van het inplannen van een Dienst geeft Opdrachtgever expliciet en

ondubbelzinnig toestemming. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste,

behoudens het geval Opdrachtgever de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt in welk

geval tevens toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) is vereist.

Doch kan de Dienst evenwel zonder toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk

vertegenwoordiger(s) indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor Opdrachtgever

te voorkomen, alsmede indien Opdrachtgever ook na de weigering van de toestemming, de

verrichting weloverwogen blijft wensen.

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening

1. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst

mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag

worden. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten staat in voor een professionele en onafhankelijke

dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis,

tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten de Diensten uitvoert, is leidend

voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden

uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de

inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door

DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. DZA Labor

B.V. heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte

informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten niet verplicht of gehouden om

de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van

de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere

werkzaamheden opleveren voor DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten, is Opdrachtgever gehouden om

dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een

nieuwe offerte.

5. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen

inzicht (gecertificeerde) derden in te schakelen.

 

Algemene Voorwaarden DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten – 24 augustus 2021

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten

Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte

informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een

eventuele vastgestelde planning. Nimmer is DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten aansprakelijk voor het

bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt

vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste

formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent,

een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten of er door

andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is

van vertraging heeft DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten recht op een redelijke verlenging van de

(op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een

oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten verzochte informatie

(waaronder een geldig identiteitsbewijs) alsmede relevante bijlagen en aanverwante

informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste

vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de

Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten niet in

staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De

gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van

Opdrachtgever.

2. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar

verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de

informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten

verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door DZA Labor

 B.V. voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader

van de Overeenkomst.

3. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst,

verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten

gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder

gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens

Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan

wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan

DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten.

4. Opdrachtgever zal naar beste weten DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten voorzien van alle inlichtingen

en de medewerking die DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten voor het uitvoeren van de Overeenkomst

redelijkerwijze behoeft.

 

Algemene Voorwaarden DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten – 24 augustus 2021

Artikel 9 – Adviezen

1. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak,

ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening

opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal DZA Labor

 B.V. de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en

op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer

aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies

dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten verplicht om door haar

verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten wordt vertraagd in haar

werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door

DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk

voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde

afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten

kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde

informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in

voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en

informatie.

5. Opdrachtgever zal DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de

werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip

van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast

dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot

het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze

aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. DZA Labor

 B.V. is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever

verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt

naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van DZA Labor

 B.V., DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de

betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet

doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Algemene Voorwaarden DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten – 24 augustus 2021

Artikel 11 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

Opdrachtgever zijnde een Consument is gehouden om de overeengekomen prijs voorafgaand

aan de Dienst te betalen. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf heeft de mogelijkheid om de

overeengekomen prijs achteraf te betalen met inachtneming van een uiterlijke

betalingstermijn van 30 dagen.

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan

Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever

door DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk

anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien

een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens

een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven

begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te

verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de

Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in

de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de

opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar

gemaakte rekeningnummer en gegevens van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot

betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van

Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de

daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is

Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een

Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na

de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij

een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan

haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

 

Algemene Voorwaarden DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten – 24 augustus 2021

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten zonder nadere

ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot

algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96

BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs

noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale

gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever

en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal

DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met

gebruikmaking van een dienst van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten verwerkt worden. Opdrachtgever

staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk

maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever DZA Labor

B.V. tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering

van de Overeenkomst.

3. Indien DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in

beveiliging van informatie, zal deze beveiliging van informatie voldoen aan de

overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de

techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk

is.

4. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten maakt voor de analyse van PCR-testinformatie gebruik van PCR laboratoria binnen de EU, maar ook buiten de EU. Opdrachtgever geeft bij het aangaan van

de Overeenkomst met DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten uitdrukkelijk toestemming om de afgenomen

PCR-test te laten analyseren bij een extern gecertificeerd laboratorium, welke mogelijk binnen

als ook buiten de Europese Unie gevestigd is.

5. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in en geeft DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten toestemming

om de door Opdrachtgever verstrekte contactgegevens, waaronder emailadres en het

mobiele telefoonnummer, te gebruiken voor directe onderlinge communicatie inzake de

Overeenkomst tussen Opdrachtgever en DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten

 

Algemene Voorwaarden DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten – 24 augustus 2021

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

1. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde

gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet

(volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van

kracht indien een voor DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten gegronde reden zich voordoet hetgeen

opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op

te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de

Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder

begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan

ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van

Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever

verplicht om DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten te vergoeden voor elk financieel verlies dat DZA Labor

 B.V. lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Overmacht

1. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een

overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten wordt in elk geval verstaan, maar

is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten, (ii) het niet

naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of

diens derden aan DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii)

gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken

derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing

van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van

werknemers van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige

situaties die naar het oordeel van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten buiten haar invloedssfeer vallen die

de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst

zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten is niet

 

Algemene Voorwaarden DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten – 24 augustus 2021

verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door

een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een

tekortkoming van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten alleen geacht te bestaan indien DZA Labor

B.V. dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten, is DZA Labor

B.V. uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien

Opdrachtgever DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming

in gebreke heeft gesteld en DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten deze tekortkoming vervolgens niet binnen

een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en

bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat

DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten leidt tot aansprakelijkheid

van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het

kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door

Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet

grenzende roekeloosheid zijdens DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten. Onder directe schade wordt

verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de

vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van

herstel.

4. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade.

DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade,

winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie,

vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten voor alle aanspraken van derden als gevolg

van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd

en mede bestond uit door DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever

kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van DZA Labor

B.V..

6. Enige door DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever

onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van

DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten.

 

Algemene Voorwaarden DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten – 24 augustus 2021

7. De inhoud van het opgeleverde advies van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten is niet bindend en slechts

adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de

voorstellen en hierin genoemde adviezen van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten opvolgt. Alle gevolgen

voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van

Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken

van het (op)geleverde advies van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten is niet

gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is DZA Labor

B.V. nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever

ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de

door Opdrachtgever ingeschakelde derde in DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten haar eigen advies.

9. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten staat er niet voor in dat de uitslag van de verleende Dienst te allen

tijde betrouwbaar is.

10. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de

inhoud van en door/namens DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten verzonden e-mail, noch voor de tijdige

ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij DZA Labor

B.V. binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon

zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de

Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten.

Artikel 17 – Geheimhouding

1. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle

vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid

vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs

kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van

toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de

informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij

Opdrachtgever aan DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten bekend gemaakt is en/of op andere wijze door

DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten uitslagen,

opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de

opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan

te delen met (onbevoegde) derden. Voorts betracht DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten steeds de vereiste

zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever

verstrekt.

 

Algemene Voorwaarden DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten – 24 augustus 2021

3. Indien DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke

uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of

aangegeven derde zoals de GGD (mede) te verstrekken en DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten zich niet

kan beroepen op een verschoningsrecht, is DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten niet gehouden tot enige

schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van

verklaringen, adviezen of producties die door DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten aan derden worden

verstrekt, is de schriftelijke toestemming van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten vereist, tenzij een

dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal DZA Labor

 B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het

vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van DZA Labor

 B.V. is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten en Opdrachtgever ook de

door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid

van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij

aan DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de

gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten zijn verstrekt

ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten van elke aansprakelijkheid ingevolge het

niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van

alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten voor alle aanspraken van Opdrachtgever

en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van

Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of

toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten voor alle aanspraken van derden welke

voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder

tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door

Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst

gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan DZA Labor

 B.V. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en

Defecten.

 

Artikel 19 – Klachten

Algemene Voorwaarden DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten – 24 augustus 2021

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten of

anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om

deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding

dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld

worden via info@asaptesten.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil

DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst

van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten en Opdrachtgever is s

recht van toepassing.

2. DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal

Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de se versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen DZA Labor B.V. h.o.d.n. AsapTesten en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank

Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Amsterdam, 24 augustus 2021

DZA LABOR B.V. H.O.D.N. ASAPTESTEN